knock

{nok}
I. 1. удрям (се), чукам (се), чуквам (се), почуквам, хлопвам, похлопвам, тропвам, потропвам, блъскам (се)
to KNOCK someone flat/senseleas/unconscious/cold повалям/събарям някого (на земята), замайвам някого с удар
2. тракам (за машина, поради неизправност)
3. sl. смайвам, същисвам
to KNOCK someone cold съвсем същисвам, шокирам
to KNOCKsomeone dead вземам акъла на/шашвам някого
to KNOCK them in the aisles театр. шашвам публиката
4. sl. критикувам рязко, намирам кусури на
to KNOCK (some) sense into someone разг. вразумявам някого
to KNOCK into the middle of next week разг. натирвам
to KNOCK on the head удрям по главата, осуетявам, развалям
to KNOCK someone into a cocked hat правя някого на пух и прах
koock about/around разг. бия, удрям, млатя, отнасям се грубо към, блъскам, тласкам, скитам (из), обикалям, въртя се, навъртам се
to KNOCK about with someone влача се/скитам с някого, водя нередовен/безпътен живот, намирам се, подмятам се, търкалям се (за предмети)
knock back sl. гаврътвам, изпивам, изяждам, разг. струвам (пари), ощетявам, онеправдавам
knock down събарям (на земята), повалям, катурвам, разрушавам, събарям, оборвам (довод), бруля, обрулвам, разглобявам, разг. отбивам от, намалявам (цена)
продавам (на търг) (for, at за), побеждавам
sl. печеля, изкарвам, докарвам си
ам. sl. злрупотребявам, присвоявам, крада
knock in забивам, зачуквам, разбивам, избивам
to KNOCK someone's head/teeth in разбивам главата на някого, разбивам/избивам зъбите на някого
to KNOCK a hole in пробивам дупка в
to KNOCK holes in an argument разбивам довод/аргумент
knock off махвам/свалям от, събарям
to KNOCK someone off his pins sl. зашеметявам някого с удар, прен. слисвам някого, намалявам, смъквам, отбивам от (цена), разг. пиша/съчинявам набързо, скалъпвам, претупвам, разг. свършвам, прекратявам, прекъсвам, преустановявам
sl. убивам, пречуквам
ам. sl. умярам
sl. открадвам, задигам, ограбвам
sl. (бързо) прелъстявам и зарязвам (жена), KNOCK it off! sl. спри! престани! стига! to KNOCK someone's head off sl. строшавам главата на някого, далеч надминавам някого
to KNOCK spots off someone разг. Превъзхождам някого, слагам някого в джоба си
to KNOCK off a good deal of work свършвам добра работа, отхвърлям доста работа
knock out избивам (зъби), изкъртвам
изваждам (око и пр.), изтърсвам (пепел от лула), to KNOCK someone's brains out разбивам главата на някого, карам някого да изгуби съзнание, бокс нокаутирам, разг. смайвам, слисвам, елиминирам, особ. в състезание, побеждавам
ам. sl. изтощавам, преуморявам, разг. скалъпвам набързо, нахвърлям (план и пр.), разрушавам, повреждам
to KNOCK stupid ideas out of избивам глупости от главата на
to KNOCK the bottom out of разг. правя на пух и прах, разклащам из основи
to KNOCK the hell/the living daylights out of sl. пребивам от бой
to KNOCK the spirit/the stuffing out of разг. деморализирам, смазвам
knock over прекатурвам, събарям, ам. слисвам, смайвам, ограбвам, открадвам, отвличам (самолет и пр.)
knock together сковавам набързо, изкалъпвам, удряме (се) един в друг
my knees KNOCK together краката ми треперят от страх
to KNOCK their heads together разг. принуждавам ги да престанат да се карат/да упорствуват
knock under подчинявам се, предавам се
knock up первам/удрям нагоре, подхвърлям (топка), събуждам, разбуждам, изморявам, изтощавам, съсипвам
sl. скалъпвам, импровизирам, приготвям набързо (ядене и пр.), крикет отбелязвам (точки), ам. вулг. правя (жена) да забременее
to KNOCK up against удрям се/блъскам се в, срещам случайно, попадам на
II. 1. удар, чукване
to give a KNOCK почуквам
to give someone a KNOCK on the head удрям някого по главата
to get a nasty KNOCK бивам ударен зле (и прен.)
2. прен. удар, несполука, шок
to take the KNOCK sl. понасям големи загуби
3. sl. злостна критика, оскърбление
4. тех. прекъсване (неправилно функциониране на машина)
* * *
{nok} v 1. удрям (се), чукам (се), чуквам (се); почуквам, хлопв(2) {nok} n 1. удар; чукване; to give a knock почуквам; to give s.o
* * *
чукам; хлопам; чуквам; тракам; удрям; тропам; тропане; тропвам; тракам; потропвам; похлопвам; почуквам;
* * *
1. i. удрям (се), чукам (се), чуквам (се), почуквам, хлопвам, похлопвам, тропвам, потропвам, блъскам (се) 2. ii. удар, чукване 3. knock back sl. гаврътвам, изпивам, изяждам, разг. струвам (пари), ощетявам, онеправдавам 4. knock down събарям (на земята), повалям, катурвам, разрушавам, събарям, оборвам (довод), бруля, обрулвам, разглобявам, разг. отбивам от, намалявам (цена) 5. knock in забивам, зачуквам, разбивам, избивам 6. knock off махвам/свалям от, събарям 7. knock out избивам (зъби), изкъртвам 8. knock over прекатурвам, събарям, ам. слисвам, смайвам, ограбвам, открадвам, отвличам (самолет и пр.) 9. knock together сковавам набързо, изкалъпвам, удряме (се) един в друг 10. knock under подчинявам се, предавам се 11. knock up первам/удрям нагоре, подхвърлям (топка), събуждам, разбуждам, изморявам, изтощавам, съсипвам 12. koock about/around разг. бия, удрям, млатя, отнасям се грубо към, блъскам, тласкам, скитам (из), обикалям, въртя се, навъртам се 13. my knees knock together краката ми треперят от страх 14. sl. (бързо) прелъстявам и зарязвам (жена), knock it off! sl. спри! престани! стига! to knock someone's head off sl. строшавам главата на някого, далеч надминавам някого 15. sl. злостна критика, оскърбление 16. sl. критикувам рязко, намирам кусури на 17. sl. открадвам, задигам, ограбвам 18. sl. печеля, изкарвам, докарвам си 19. sl. скалъпвам, импровизирам, приготвям набързо (ядене и пр.), крикет отбелязвам (точки), ам. вулг. правя (жена) да забременее 20. sl. смайвам, същисвам 21. sl. убивам, пречуквам 22. to get a nasty knock бивам ударен зле (и прен.) 23. to give a knock почуквам 24. to give someone a knock on the head удрям някого по главата 25. to knock (some) sense into someone разг. вразумявам някого 26. to knock a hole in пробивам дупка в 27. to knock about with someone влача се/скитам с някого, водя нередовен/безпътен живот, намирам се, подмятам се, търкалям се (за предмети) 28. to knock holes in an argument разбивам довод/аргумент 29. to knock into the middle of next week разг. натирвам 30. to knock off a good deal of work свършвам добра работа, отхвърлям доста работа 31. to knock on the head удрям по главата, осуетявам, развалям 32. to knock someone cold съвсем същисвам, шокирам 33. to knock someone flat/senseleas/unconscious/cold повалям/събарям някого (на земята), замайвам някого с удар 34. to knock someone into a cocked hat правя някого на пух и прах 35. to knock someone off his pins sl. зашеметявам някого с удар, прен. слисвам някого, намалявам, смъквам, отбивам от (цена), разг. пиша/съчинявам набързо, скалъпвам, претупвам, разг. свършвам, прекратявам, прекъсвам, преустановявам 36. to knock someone's head/teeth in разбивам главата на някого, разбивам/избивам зъбите на някого 37. to knock spots off someone разг. Превъзхождам някого, слагам някого в джоба си 38. to knock stupid ideas out of избивам глупости от главата на 39. to knock the bottom out of разг. правя на пух и прах, разклащам из основи 40. to knock the hell/the living daylights out of sl. пребивам от бой 41. to knock the spirit/the stuffing out of разг. деморализирам, смазвам 42. to knock their heads together разг. принуждавам ги да престанат да се карат/да упорствуват 43. to knock them in the aisles театр. шашвам публиката 44. to knock up against удрям се/блъскам се в, срещам случайно, попадам на 45. to knocksomeone dead вземам акъла на/шашвам някого 46. to take the knock sl. понасям големи загуби 47. ам. sl. злрупотребявам, присвоявам, крада 48. ам. sl. изтощавам, преуморявам, разг. скалъпвам набързо, нахвърлям (план и пр.), разрушавам, повреждам 49. ам. sl. умярам 50. изваждам (око и пр.), изтърсвам (пепел от лула), to knock someone's brains out разбивам главата на някого, карам някого да изгуби съзнание, бокс нокаутирам, разг. смайвам, слисвам, елиминирам, особ. в състезание, побеждавам 51. прен. удар, несполука, шок 52. продавам (на търг) (for, at за), побеждавам 53. тех. прекъсване (неправилно функциониране на машина) 54. тракам (за машина, поради неизправност)
* * *
knock[nɔk] I. v 1. удрям (се), чукам (се), чуквам (се), почуквам, хлопам, похлопвам, тропам, потропвам; to \knock against s.th. удрям се, блъсвам се о́; натъквам се на нещо; to \knock flat прен. събарям на земята, повалям; to \knock a hole in (through) пробивам дупка в; to \knock s.o. into the middle of next week разг. удрям (цапардосвам) някого много силно; to \knock into a cocked hat (into the middle of next week), to \knock the spots off (out of, the stuffing out of) разг. смазвам, съсипвам; набивам, натупвам; напердашвам; смачквам фасона на, сдрусвам, надминавам, слагам в джоба си; to \knock to pieces унищожавам, правя на пух и прах; 2. sl смайвам, поразявам, сащисвам (и \knock s.o. sideways); 3. ам. разг. отзовавам се пренебрежително за, злословя по адрес на; 4. чукам (за аванса на двигател); детонирам, работя с детонации; II. n 1. удар, чукване; to give s.o. a \knock on the head удрям по главата; убивам, осмъртявам; to get a nasty \knock ударен съм зле (и прен.); 2. чукане, почукване, хлопане, похлопване, тропане, потропване; \knocking at Heavens' door екстаз, транс; sl оргазъм; 3. тех. прекъсване, чукане, детонация (неправилно функциониране на машина); 4. sl ред (при игра на крикет); 5. лош късмет, кутсуз, нещастие; to get the \knock претърпявам поражение; уволнен съм; не се харесвам, нямам успех (за пиеса); to take the \knock понасям големи загуби; загубвам (на конни надбягвания); разорен съм, ударен в кесията.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Synonyms:
(as at a door), / , , , , , (as at a door), , , , ,


Look at other dictionaries:

 • knock — ► VERB 1) strike a surface noisily to attract attention. 2) collide forcefully with. 3) force to move or fall with a collision or blow. 4) make (a hole, dent, etc.) in something by striking it. 5) informal criticize. 6) (of a motor) make a… …   English terms dictionary

 • knock — [näk] vi. [ME knokken < OE cnocian, akin to ON knoka, MHG knochen, to press < echoic base > KNACK] 1. to strike a blow or blows with the fist or some hard object; esp., to rap on a door 2. to bump; collide; clash 3. to make a thumping,… …   English World dictionary

 • Knock — (n[o^]k), v. t. 1. To strike with something hard or heavy; to move by striking; to drive (a thing) against something; as, to knock a ball with a bat; to knock the head against a post; to knock a lamp off the table. [1913 Webster] When heroes… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock — (n[o^]k), v. i. [imp. & p. p. {Knocked} (n[o^]kt); p. pr. & vb. n. {Knocking}.] [OE. knoken, AS. cnocian, cnucian; prob. of imitative origin; cf. Sw. knacka. Cf. {Knack}.] 1. To drive or be driven against something; to strike against something;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock — ist der Name einer Landschaft in der Nähe von Emden, siehe: Knock (Ostfriesland) eines Marienwallfahrtsortes in Irland, County Mayo, siehe Knock (County Mayo) des in der Nähe gelegenen Flughafens Knock (Ireland West Airport Knock) eines Ortes in… …   Deutsch Wikipedia

 • Knock — Knock, n. 1. A blow; a stroke with something hard or heavy; a jar. [1913 Webster] 2. A stroke, as on a door for admittance; a rap. A knock at the door. Longfellow. [1913 Webster] A loud cry or some great knock. Holland. [1913 Webster] {Knock off} …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Knock — Knock. Knock es una localidad de Irlanda situada en el condado de Mayo, provincia de Connacht, en la costa oeste de la isla. Tiene cerca de 600 habitantes. Es famosa porque se dice que aquí se aparecieron la Virgen María, san José, Jesús en forma …   Wikipedia Español

 • Knock-on — may refer to: *Knock on electron *Knock on (rugby) *Knock on effect …   Wikipedia

 • knock up — 1660s in sense of arouse by knocking at the door, from KNOCK (Cf. knock) (v.). However it is little used in this sense in American English, where the phrase means get a woman pregnant (1813), possibly ultimately from knock to copulate with… …   Etymology dictionary

 • knock — [n1] pushing, striking beating, blow, box, clip, conk, cuff, hammering, hit, injury, lick, rap, slap, smack, swat, swipe, thump, whack; concept 189 knock [n2] strong criticism blame, censure, condemnation, defeat, failure, flak, pan, rap, rebuff …   New thesaurus

 • knock in — [phrasal verb] knock (a run or runner) in or knock in (a run or runner) baseball : to cause (a run or runner) to score He knocked in [=batted in, drove in] a run in the second inning with a double to left field. • • • Main Entry: ↑knock …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.